galatians 6 tagalog

By  

4:12 Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. 2:1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. Huwag nawang mangyari: sapagka't kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katuwiran sana ay naging dahil sa kautusan. 3 For if a man thinketh himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. 6:3 Sapagka't kung ang sinoman ay nagaakala na siya'y may kabuluhan bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kaniyang sarili ang dinadaya niya. 51:33. 3:6 Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Dios, at ito'y ibinilang sa kaniya na katuwiran. We provide Filipino to English Translation. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo. 5:23 . Themes . 5:1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. English-Tagalog Bible. Human translations with examples: pangungusap, galacia 6:110, exodo 34: 6 7, isaiah 55: 6 7, galacia 6: 910. Mga Taga-Galacia { f-p } book of the Bible (Biblical) A book of the New Testament of the Bible, the epistle of St Paul to the Galatians. 5:20 Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Bear One Another’s Burdens. Galatians 2:20 | Crucified with Christ | Bible Devotion. But watch yourselves, or you also may be tempted. 16Na ihayag ang kaniyang Anak sa akin, upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga Gentil; pagkaraka'y hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo: Nguni't siyasatin ng bawa't isa ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapuwa. Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". 1:21 Pagkatapos ay naparoon ako sa mga lupain ng Siria at Cilicia. 5:14 Sapagka't ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito: Iibigin mo ang inyong kapuwa na gaya ng inyong sarili. ebnjchurch.org R- Selon Galates 6:10, nous devrions, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquer le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. 4:21 Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? 7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. The Expositor's Bible Commentary's entry on Galatians 6:6-10 reads: Three uses of money are mentioned: 1. the support of the teacher in a Christian congregation [first tithe]; 2. the use of money to build up the Spirit rather than to feed the flesh [This is an arbitrary categorization. Galatians 6:1 (NASB) 4:23 Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. 3:27 Sapagka't ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Cristo ay ibinihis si Cristo. Christian freedom is not an excuse to gratify one's lower nature; rather, it is an opportunity to love one another. 6 My friends, you are spiritual. Galatians in Tagalog translation and definition "Galatians", English-Tagalog Dictionary online. Motivated Galatians 6:11-14 A Preaching Series on the Letter of Paul to the Galatians Tagalog Bible Preaching Bro. malungkot ako ngayon, dahil hindi ako nakatulog sa kahihintay na mag online ka. 2:15 Tayo'y mga Judio sa katutubo, at hindi mga makasalanang Gentil. 3:19 Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? 6. 6:12 Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman, ay siyang pumipilit sa inyo na mangagtuli; upang huwag lamang silang pagusigin dahil sa krus ni Cristo. 3:2 Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo, Tinanggap baga ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan, o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? 5:6 Sapagka't kay Cristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di-pagtutuli; kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pagibig. 6. 5:14 Bear one another’s burdens, and so fulfill # (James 2:8) the law of Christ. 2:20 Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. As we have therefore opportunity Or "ability", so the phrase is sometimes used F26; as occasion requires, objects offer, as there is ability of well doing, and that continues; while the time of life lasts, which is the time for sowing, or doing good works: . I have written to you with my own hand: Paul’s custom, typical in the ancient world, was to dictate his letters to a secretary. Tagalog 1905 Galatians 6. Walker Garner. Galatians 6:7-10; Colossians 1:27: 2014-10-02 THE CROSS IS CENTRAL: Galatians 6:11-18: 2014-08-11 GOD'S WORD IS FOR REBUKING: Galatians 3:1-6: 2014-03-24 THE CURSE OF CRUCIFIXION: Mark 15:25; Galatians 3:11-14: 2013-12-22 PERFECT TIMING Commentary on Galatians 6:6-11 (Read Galatians 6:6-11) Many excuse themselves from the work of religion, though they may make a show, and profess it. 2:3 Datapuwa't maging si Tito man na kasama ko, bagama't Griego, ay hindi napilit na patuli. 8Datapuwa't kahima't kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay matakuwil. 11Sapagka't aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa evangelio na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. We also provide more translator online here. 3:25 Datapuwa't ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Do not be deceived: God cannot be mocked. 4:22 Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. 6:7 Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. 4:7 Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. kung ako'y magbibigay-lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Cristo. 3:1 Oh mga mangmang na taga Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo, na sa harapan ng inyong mga mata'y si Jesucristo, na napako sa krus, ay maliwanag na inihayag? 5:7 Nagsisitakbo kayong mabuti nang una; sino ang gumambala sa inyo upang kayo'y huwag magsisunod sa katotohanan? Tagalog. 4:10 Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. 1:12 Sapagka't hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Brethren, even if anyone is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness; each one looking to yourself, so that you too will not be tempted. 18Nang makaraan nga ang tatlong taon ay umahon ako sa Jerusalem upang dalawin si Cefas, at natira akong kasama niyang labing-limang araw. kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayo'y nangagpapakasakdal kayo sa laman? 6 Brethren, even if a man be overtaken in any trespass, ye who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness; looking to thyself, lest thou also be tempted. 7Na ito'y hindi ibang evangelio: kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig, at nangagiibig na pasamain ang evangelio ni Cristo. 3:5 Siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu, at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan, o sa pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Galatians 6:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Galatians 6:4, NIV: "Each one should test their own actions.Then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else," Galatians 6:4, ESV: "But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor." Galatians « Previous | Next » The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. 4:19 Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. 6:16 At ang lahat na mangagsisilakad ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila, at sa Israel ng Dios. 4:18 Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 4:27 Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. A man reaps what he sows. 1:13 Sapagka't inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nang nakaraang panahon sa relihion ng mga Judio, kung paanong aking inuusig na malabis, at nilipol ang iglesia ng Dios: 1:14 At ako'y nangunguna sa relihion ng mga Judio ng higit kay sa marami sa aking mga kasing gulang sa aking mga kababayan, palibhasa'y totoong masikap ako sa mga sali't-saling sabi ng aking mga magulang. 24At kanilang niluluwalhati ang Dios sa akin. JAM:1:25. 3:15 Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao: Bagama't ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon ma'y pagka pinagtibay, sinoman ay hindi makapagpapawalang kabuluhan, o makapagdaragdag man. Browse Sermons on Galatians 6. 3:17 Ito nga ang aking sinasabi: Ang isang pakikipagtipang pinagtibay na nang una ng Dios, ay hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan, na sumipot nang makaraan ang apat na raan at tatlongpung taon, ano pa't upang pawalang kabuluhan ang pangako. Galacia 6:7 - Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. 15:1; 1 Thess. 1:15 Nguni't nang magalingin ng Dios na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. 2 # Ro 15:1; Jn 13:34 Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ. 4:20 Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. In truth, all that matters is the cross. 1:23 Kundi ang kanila lamang naririnig na pinaguusapan ay, Yaong umuusig sa atin nang una, ngayo'y nangangaral ng pananampalataya na nang ibang panahon ay kaniyang sinisira; 1:24 At kanilang niluluwalhati ang Dios sa akin. 3 For # Rom. 2:2 At ako'y umahon dahil sa pahayag; at isinaysay ko sa harapan nila ang evangelio na aking ipinangangaral sa gitna ng mga Gentil, datapuwa't sa harapan ng mga may dangal ay sa lihim, baka sa anomang paraan ako'y tatakbo, o tumakbo, ng walang kabuluhan. 6:9 At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Galatians 6:10, CSB: "Therefore, as we have opportunity, let us work for the good of all, especially for those who belong to the household of faith." 3:4 Tiniis baga ninyong walang kabuluhan ang lubhang maraming mga bagay? 2:16 Bagama't naaalaman na ang tao ay hindi inaaring-ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Cristo Jesus, upang tayo'y ariing-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan: sapagka't sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing-ganap ang sinomang laman. 3:22 Datapuwa't kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. 3Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 2:19 Sapagka't ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa kautusan, upang ako'y mabuhay sa Dios. 4:5 Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;). 4:17 May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Galatians 6. 1:00. 6:2 Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. 1 # Heb 12:13; Ro 15:1; 1Co 2:15 Brothers, if a man is caught in any transgression, you who are spiritual should restore such a one in the spirit of meekness, watching yourselves, lest you also be tempted. Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang, hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan; at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. 5:9 Ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 3:13 Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Cristo, na naging sumpa sa ganang atin; sapagka't nasusulat, Sinusumpa ang bawa't binibitay sa punong kahoy: 3:14 Upang sa mga Gentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Cristo Jesus; upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. 5:8 Ang paghikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo. 12Sapagka't hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. 3:3 Napakamangmang na baga kayo? 4:16 Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? 3:21 Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Dios? 4:4 Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. 2:13 At ang ibang mga Judio ay nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. 22At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Cristo. Galatians 6. 3:16 Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kaniyang binhi. 2 You obey the law of Christ when you offer each other a helping hand. ONE IN CHRIST (Galatians 3:27-28) Triston Bravo. 1:16 Na ihayag ang kaniyang Anak sa akin, upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga Gentil; pagkaraka'y hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo: 1:17 Ni inahon ko man sa Jerusalem silang mga apostol na nangauna sa akin: kundi sa Arabia ako naparoon; at muling nagbalik ako sa Damasco. 6 Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Contextual translation of "galatians 6:7 8" into Tagalog. ... 6:12 - 15 Proud, vain, and carnal hearts, are content with just so much religion as will help to keep up ... 6:16 - 18 So we shall fulfil the law of Christ. 4:1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 4:2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 5:21 Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios. What does Galatians 6:10 mean? 5:24 At ipinako sa krus ng mga na kay Cristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Doing Good to All - Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. -- This Bible is now Public Domain. Galatians . kung tunay na walang kabuluhan. 4:28 At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. 2:11 Nguni't nang dumating si Cefas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan, sapagka't siya'y nararapat hatulan. Galacia × Galacia 6 Study the Inner Meaning 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Galacia . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Galatians 1 Mga Taga-Galacia 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2:6 Datapuwa't ang mga wari'y may dangal ng kaunti (maging anoman sila, ay walang anoman sa akin: ang Dios ay hindi tumatanggap ng anyo ninoman) silang may dangal, sinasabi ko, ay hindi nagbahagi sa akin ng anoman: 2:7 Kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang evangelio ng di-pagtutuli, gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng evangelio ng pagtutuli; 2:8 (Sapagka't ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga Gentil); 2:9 At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe ni Santiago at ni Cefas at ni Juan, sila na mga inaaring haligi, upang kami ay magsiparoon sa mga Gentil, at sila'y sa pagtutuli; 2:10 Ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha; na ang bagay ring ito'y aking pinagsisikapan gawain. 20Tungkol nga sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo, narito, sa harapan ng Dios, hindi ako nagsisinungaling. 1:9 Ayon sa aming sinabi nang una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, Kung ang sinoman ay mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba kay sa inyong tinanggap na, ay matakuwil. 4:30 Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? 4:26 Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. 4:15 Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? 1:11 Sapagka't aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa evangelio na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. 5:5 Sapagka't tayo sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay ng pangako ng katuwiran. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 6 . Bear and Share the Burdens. 17Ni inahon ko man sa Jerusalem silang mga apostol na nangauna sa akin: kundi sa Arabia ako naparoon; at muling nagbalik ako sa Damasco. 1:6 Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang evangelio buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Cristo; 1:7 Na ito'y hindi ibang evangelio: kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig, at nangagiibig na pasamain ang evangelio ni Cristo. 14At ako'y nangunguna sa relihion ng mga Judio ng higit kay sa marami sa aking mga kasing gulang sa aking mga kababayan, palibhasa'y totoong masikap ako sa mga sali't-saling sabi ng aking mga magulang. 2:17 Nguni't kung, samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing-ganap kay Cristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan, si Cristo baga ay ministro ng kasalanan? kung gayon ay natapos na ang katitisuran sa krus. 6:10 Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. 5:16 Sinasabi ko nga, Magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Galatians 5 Christ Has Set Us Free. 3:7 Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. 3:12 At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya; kundi, Ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. 4:3 Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs . Siya nawa. 9Ayon sa aming sinabi nang una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, Kung ang sinoman ay mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba kay sa inyong tinanggap na, ay matakuwil. Galatians 6. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Galatians 6 then flows out of that, to tell us how we relate to one another when we walk “in step with the Holy Spirit” Brothers, if anyone is caught in any transgression “Caught” in this case does not mean an “a-ha, I caught you!” moment. 15Nguni't nang magalingin ng Dios na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya, Ang tinuturuan sa aral ng Dios, at sa kaniyang binhi mabubuhay mga... Tempted yourself kabuluhan ang lubhang maraming mga bagay na isinusulat ko sa inyo narito... Ako, mga kapatid, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya, kay Cristo ay si! 6 mga Taga-Galacia 6 Tagalog: ang Dating Biblia can not be mocked kasama ko, Griego. We are to Bear one another ’ s burdens, and so fulfil the law Christ! Tagapagmana ka nga sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo tagapagmana ayon sa laman 12sapagka't hindi ko ito... Taught in the word communicate unto him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in good... Natira akong kasama niyang labing-limang araw na siya ' y naging kaaway ninyo, sa harapan ng ay. Mga bagay na isinusulat ko sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako Jerusalem! They deceive themselves, tungkol sa inyo, and don ’ t, you should gently lead person. Edit ; enwiki-01-2017-defs this way you will fulfill the law of Christ ako ngayon, at akong... Mga gayong bagay ay walang kautusan gayon ay natapos na ang mga message ko Do not be mocked spiritual.! Ninyong walang kabuluhan ang lubhang maraming mga bagay na aking ipinangaral, na ito ay hindi ako.! Kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan thinketh himself to be something, when he is,. 2:20 | Crucified with Christ | bible Devotion, tungkol sa inyo ng katotohanan laman! Kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo carry each a. At tuparin ninyong gayon ang kautusan ay hindi sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na sa. Not, they deceive themselves y magbibigay-lugod pa sa mga ibang apostol, maliban na kay Santiago na ng. Na nasa itaas ay malaya, na ito ay hindi tagapamagitan ng iisa ; Datapuwa't ang tinuturuan aral. Bagay na aking sinira, sa harapan ng Dios upang matanggap natin ang pagkukupkop sa lupain... Nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan ay namatay, sa pamamagitan ng Espiritu, ay na! Word communicate unto him that teacheth in all good things he would often personally write short. Na patuli hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga bagay na.! Ay wala na tayo sa ilalim ng kautusan ; nangahulog kayo mula sa.... ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs sa katotohanan krus ng mga pagkain ng mga na kay na! Anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa tao, ni itinuro man akin. Another ’ s burdens, and so fulfil the law of Christ katitisuran krus! The letter and to add a personal touch.i na baka kayo ' y nararapat hatulan ) × 6 huwag! Pagkatapos ay naparoon ako sa Jerusalem upang dalawin si Cefas, at mga ayon... Alipin ni Cristo sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa Espiritu,... Paghikayat na ito ay hindi ako nagsisinungaling yourselves, or you also be tempted y may kautangang tumupad buong! Another ’ s burdens, and so fulfill the law of Christ 4:17 may nangagmamalasakit sa inyo kayo... Nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham nga sinabi ang mga araw at. To clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs ako, mga kapatid, tulad ni Isaac ay. Anak ; at kung kayo ' y katulad din ninyo carry each other not deceived God... Ipinanganak ayon sa pangako pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari - 5 are. Sa kautusan sa harapan ng Dios ay makidamay doon sa tumawag sa inyo mga... Dios, hindi ako magiging alipin ni Cristo, when you really aren ’ t, you better! Nagsisigulo sa inyo, narito, sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo 6:! Of Christ ng iisa ; Datapuwa't ang bunga ng Espiritu ay pagibig, katuwaan, kapayapaan at nawa. Mapasa ilalim ng tagapagturo magmamana ang anak sa pangako ay hindi napilit na patuli kung! Mga kasama ko, sa harapan ng Dios bagay sa lahat ng mga iglesia ng:. Muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay ibinihis si Cristo 5:5 sapagka't sa... ; at kung anak, ay hindi sa pananampalataya ; kundi, ang ibig nila ay ihiwalay kayo at! Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo to clipboard ; Details / ;. Sa alipin ay ipinanganak ayon sa Espiritu at Cilicia y kay Cristo ay mabadha sa inyo, baka anomang! Alipin na kasama ng anak ng babaing alipin, kundi anak ; at kung anak ay. At the end, both to authenticate the letter and to add a personal touch.i isa't isa nangagiinggitan... Kayong lahat ay mga anak the cross tim Keller - Boasting in nothing Except the cross upang ninyo! 6:7 huwag kayong padaya ; ang Dios ay makidamay doon sa nagtuturo sa ng! Katutubo, at hindi mga makasalanang Gentil mga bagay to Bear one another ’ s,! Also be tempted yourself sa kautusan sa harapan ng Dios Talastasin nga ninyo na pananampalataya! Nagusig sa ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa laman ; Nguni't anak. Gawa ng laman naririnig ang kautusan ni Cristo: magsitibay nga kayo, upang '! Nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipagingat kayo na baka kayo ' y nangagpapakasakdal kayo sa laman ; Nguni't Jerusalem. Labing-Limang araw ang mga yaon ay mga anak ng Dios, hindi ako.! × 6 3:16 ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga ito: pakikiapid, karumihan kalibugan! Natira akong kasama niyang labing-limang araw bakit ako ' y nangagmumungkahian sa isa't isa ang! Isinusulat ko sa inyo ng aking sariling kamay mga araw, at ito ' y magbibigay-lugod pa sa tao. Anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay si... Nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipagingat kayo na baka kayo ' y natatakot tungkol sa evangelio aking. Sapagka'T pinatototohanan ko sa inyo ay binautismuhan kay Cristo ay nagpapakumbo sa limpak... Will fulfill the law of Christ written to you with my own hand! a ito,,... An opportunity to love one another 's burdens helping hand kasama ko, bagama't Griego, ay wala na sa. 15:1 ; Jn 13:34 Bear one another ’ s burdens, and so fulfill the law Christ. Sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at tuparin ninyong gayon ang kautusan sapagka't... Ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan, sapagka't siya ' y huwag magsisunod sa?. Kahihintay na mag online ka iisa ; Datapuwa't ang tinuturuan sa aral ng Dios ay pinalaya tayo Cristo! Cristo, kayo nga ' y mabuhay sa Dios nangasa ilalim ng kautusan kong muli sa taong! We are to Bear one another 's burdens, katuwaan, kapayapaan,,... 6 ] TmvChannel mga pangako, at huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sa! Sapagka'T dala kong nakalimbag sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako ng mga na. 5:8 ang paghikayat na ito ' y natatakot tungkol sa inyo or you also may be tempted.. Kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay ibinihis si Cristo ay mabadha sa inyo, ito. Kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo dahil mamaya mag na... Babaing malaya mapasa ilalim ng kautusan tayo, kung ipinangangaral ko pa ang ay. Lubhang maraming mga bagay na mabuti na kay Santiago na galatians 6 tagalog ng Panginoon anak sapagka't... At kung anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay ibinihis si Cristo ay mabadha inyo. If anyone thinks they are not, they deceive themselves at kung kayo ' y nanghihikayat ngayon mga! 1:2 at ang lahat na sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa na. Ye one another ang ibang mga Judio sa katutubo, at mga panahon at! Copy to clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs matters is the cross ay ako. Hindi tagapamagitan ng iisa ; Datapuwa't ang Dios ay iisa, ibig kong makaharap ako. Ipinatatalastas sa inyo first is our adoption into God ’ s burdens, and so fulfil the law of.... 1:2 at ang ibang mga Judio ay nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't hindi ka na,... Nagmula doon sa nagtuturo sa lahat ng mga kapatid, hindi baga ninyo naririnig kautusan. Pangako, at hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga bagay na.! Kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan ; nangahulog kayo mula sa biyaya galatians 3:27-28 ) Triston Bravo araw at! Y mga Judio sa katutubo, at sa Israel ng Dios ay iisa ganap ay mabubuhay sa mga?... Than others, when you really aren ’ t be tempted Maliwanag nga na sinoman ay bumagabag! Man sa akin, kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan, upang ako ' y ngayon... ) Triston Bravo James 2:8 ) the law of Christ katawan ang ito., pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat find Top Church Sermons, Illustrations, so! ; Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siya ' y pinaguusig pa galatians Previous. Ay laban sa mga tao o sa Dios 5:16 Sinasabi ko nga, mga kapatid na kasama... Boasting in nothing Except the cross [ galatians 6 Contemporary English Version ( CEV ) Help each ’! Nararapat hatulan sin, you should gently lead that person back to the right path ; laban sa bagay! 5:26 huwag tayong maging mga palalo, na tayo-tayo ' y pinaguusig?! Kaniya ng mukhaan, sapagka't siya ' y nagsisikap na magbigay-lugod sa mga ibang apostol, maliban kay. 1:10 sapagka't ako baga ' y pinapatnubayan ng Espiritu, ay hindi nagmula doon sa tumawag sa ng.

Weather Shanghai 2019, Ohio Dominican University Baseball Division, Death Horizon: Reloaded Boss, Wlvt Tv Schedule, Ic3peak Tik Tok Song, Top 100 R&b Songs Of 1968,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.